Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro máy thẳng TQ M3x0.5

Cái 34.600₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M4x0.7

Cái 34.100₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M5x0.8

Cái 36.300₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M6x0.75

Cái 117.000₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M6x1

Cái 46.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M7x0.5

Cái 100.100₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M7x1

Cái 100.100₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M8x0.5

Cái 100.100₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M8x0.75

Cái 100.100₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M8x1

Cái 83.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M8x1.25

Cái 54.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M9x0.5

Cái 122.300₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M9x0.75

Cái 122.300₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M9x1

Cái 122.300₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M9x1.25

Cái 122.300₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M10x0.75

Cái 89.000₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M10x1

Cái 77.900₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M10x1.5

Cái 68.900₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M11x0.5

Cái 153.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M11x0.75

Cái 153.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M11x1

Cái 153.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M11x1.25

Cái 153.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M11x1.5

Cái 153.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M12x1.75

Cái 96.600₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M13x0.5

Cái 211.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M13x0.75

Cái 211.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M13x1

Cái 211.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M13x1.25

Cái 211.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M13x1.5

Cái 211.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M13x1.75

Cái 211.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M14x2

Cái 123.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M15x1

Cái 222.300₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M16x1.25

Cái 105.600₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M16x1.5

Cái 161.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M16x2

Cái 142.800₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M17x1

Cái 289.000₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M18x1.5

Cái 205.700₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M18x2.5

Cái 154.000₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M19x1

Cái 333.500₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M20x1.5

Cái 211.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M20x2.5

Cái 184.800₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M21x1

Cái 422.400₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M22x2

Cái 200.100₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M22x2.5

Cái 238.700₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M24x1.25

Cái 500.200₫ 0 đ

Taro máy thẳng ren mịn TQ M24x2

Cái 244.600₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M24x3

Cái 294.000₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M27x3

Cái 317.800₫ 0 đ

Taro máy thẳng TQ M30x3.5

Cái 511.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan