Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí T giật cấp PEG-6-4-6

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-8-4-8

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-8-6-8

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-10-6-10

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-10-8-10

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-12-6-12

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-12-8-12

Cái 16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-12-10-12

Cái 15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-14-10-14

Cái 33.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-14-12-14

Cái 30.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-16-8-16

Cái 41.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-16-10-16

Cái 38.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-16-12-16

Cái 32.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEG-16-14-16

Cái 32.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan