Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Chốt đẩy khuôn D1x150

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1x200

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1x250

11.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1x100

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1x400

23.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1x350

18.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1x300

14.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1.5x150

6.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1.5x350

14.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1.5x100

5.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1.5x400

18.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1.5x250

8.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1.5x300

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D1.5x200

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2x300

11.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2x200

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2x100

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2x250

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2x150

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2x350

16.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2x400

20.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2.5x300

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2.5x200

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2.5x100

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2.5x150

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2.5x250

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3x350

14.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2.5x400

18.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3x400

20.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3x100

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D2.5x350

14.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3x150

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3x250

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3x200

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3x300

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3.5x100

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3.5x250

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3.5x200

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3.5x150

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3.5x400

16.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4x100

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3.5x300

11.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4x150

7.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D3.5x350

14.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4x200

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4x250

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4x350

16.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4x300

11.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4.5x150

9.000₫ 0 đ

Chốt đẩy khuôn D4x400

18.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan