Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi doa hợp kim NX0607M6

52.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim LX0616M06

52.500₫ 0 đ

Mũi oa hợp kim MX1225M06

102.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim FX1425M06

139.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim CX1625M06

165.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim CX1425M06

139.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim DX1009M06

75.000₫ 0 đ

Mũi doa họp kim CX1020M06

75.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim FX0513M03

32.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim AEX0513M03

32.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim CX0613M03

23.100₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim CX0316M03

23.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim GX0316M03

22.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim CX0618M06

76.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim MX0618M06

52.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim AEX0616M06

73.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim AX0613M06

66.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim FX0618M06

72.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim AX0820M06

70.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim CX0820M06

75.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim LX0822M06

75.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim FX0820M06

81.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim MX0817M06

84.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim HX0820M06

88.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim AEX1020M06

82.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim MX1020M06

84.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim FX1020M06

81.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim FX1225M06

109.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim AEX1225M06

112.500₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim CX1225M06

117.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim FX1625M06

165.000₫ 0 đ

Mũi doa hợp kim AEX1625M06

186.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan