Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí ren góc PL04-M3

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-M5

Cái 7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-M6

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-M8

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-10(1/8")

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-13(1/4")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-16(3/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-M5

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-M6

Cái 26.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-M8

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-10(1/8")

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-13(1/4")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-16(3/8")

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-21(1/2")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-M5

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-M6

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-M8

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-M10

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-M12

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-10(1/8")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-13(1/4")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-16(3/8")

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-21(1/2")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-10(1/8")

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-13(1/4")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-16(3/8")

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-21(1/2")

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-10(1/8")

Cái 22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-13(1/4")

Cái 22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-16(3/8")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-21(1/2")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL14-13(1/4")

Cái 49.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL14-16(3/8")

Cái 42.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL14-21(1/2")

Cái 39.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL16-13(1/4")

Cái 45.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL16-16(3/8")

Cái 49.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL16-21(1/2")

Cái 42.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL16-27(3/4")

Cái 49.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan