Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 25x210

156.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 6X110

26.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 6X160

29.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 8X110

29.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 8X160

32.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 10X160

34.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 12X160

38.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 12X210

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 14X160

49.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 14X210

61.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 16X160

72.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 16X210

72.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 18X160

73.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 18X210

94.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 20X210

115.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 10X310

41.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 12X310

49.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 14X310

63.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 16X310

75.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 18X310

91.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 20X310

135.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 22X310

138.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 20X350

170.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan