Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 25x210

154.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 6X110

26.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 6X160

28.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 8X110

28.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 8X160

28.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 10X160

33.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 12X160

37.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 12X210

38.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 14X160

46.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 14X210

60.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 16X160

71.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 16X210

70.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 18X160

70.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 18X210

92.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông APBA-VS 4C 20X210

112.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 10X310

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 12X310

46.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 14X310

62.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 16X310

72.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 18X310

90.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 20X310

135.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 22X310

135.000₫ 0 đ

Mũi khoan bê tông XT APBA-VS 4C 20X350

170.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan