Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan LATZ HSS D=0.5mm, L=22 l=6

55.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=0.6mm, L=24 l=7

50.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=0.7mm, L=28 l=9

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=0.8mm, L=30 l=10

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=0.9mm, L=32 l=11

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.0mm, L=34 l=12

25.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.1mm, L=36 l=14

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.2mm, L=38 l=16

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.3mm, L=38 l=16

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.4mm, L=40 l=18

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.5mm, L=40 l=18

25.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.6mm, L=43 l=20

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.7mm, L=43 l=20

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.8mm, L=46 l=22

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=1.9mm, L=46 l=22

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.0mm, L=49 l=24

25.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.1mm, L=49 l=24

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.3mm, L=53 l=27

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.4mm, L=57 I=30

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.5mm, L=57 l=30

25.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.6mm, L=57 I=30

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.7mm, L=61 I=33

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.8mm, L=61 l=33

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=2.9mm, L=61 l=33

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.0mm, L=61 l=33

25.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.1mm, L=65 l=36

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.3mm, L=65 l=36

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.4mm, L=70 l=39

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.5mm, L=70 l=39

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.6mm, L=70 l=39

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.7mm, L=70 l=39

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.8mm, L=75 l=43

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=3.9mm, L=75 l=43

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.0mm, L=75 l=43

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.1mm, L=75 l=43

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.2mm, L=75 l=43

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.3mm, L=80 l=47

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.4mm, L=80 l=47

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.5mm, L=80 l=47

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.6mm, L=80 l=47

45.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.7mm, L=80 l=47

45.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.8mm, L=86 l=52

45.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=4.9mm, L=86 l=52

45.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=5.0mm, L=86 l=52

45.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=5.1mm, L=86 l=52

60.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=5.2mm, L=86 l=52

60.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=5.3mm, L=86 l=52

60.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=5.4mm, L=93 l=57

60.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=5.5mm, L=93 I=57

55.000₫ 0 đ

Mũi khoan LATZ HSS D=5.6mm, L=93 I=57

60.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan