Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí ren trong PCF 04-M5

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 04-10(1/8")

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 04-13(1/4")

Cái 15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 06-M5

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 06-10(1/8")

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 06-13(1/4")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 06-16(3/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 06-21(1/2")

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 08-10(1/8")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 08-13(1/4")

Cái 16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 08-16(3/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 08-21(1/2")

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 10-10(1/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 10-13(1/4")

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 10-16(3/8")

Cái 19.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 10-21(1/2")

Cái 27.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 12-10(1/8")

Cái 27.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 12-13(1/4")

Cái 29.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 12-16(3/8")

Cái 30.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 12-21(1/2")

Cái 32.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 14-13(1/4")

Cái 42.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 14-16(3/8")

Cái 42.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 14-21(1/2")

Cái 39.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 16-13(1/4")

Cái 45.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 16-16(3/8")

Cái 45.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong PCF 16-21(1/2")

Cái 42.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan