Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí ren trong-PCF 04-M5

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 04-10(1/8")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 04-13(1/4")

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 06-M5

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 06-10(1/8")

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 06-13(1/4")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 06-16(3/8")

12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 06-21(1/2")

19.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 08-10(1/8")

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 08-13(1/4")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 08-16(3/8")

12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 08-21(1/2")

19.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 10-10(1/8")

13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 10-13(1/4")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 10-16(3/8")

17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 10-21(1/2")

21.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 12-10(1/8")

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 12-13(1/4")

18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 12-16(3/8")

20.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 12-21(1/2")

23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 14-13(1/4")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 14-16(3/8")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 14-21(1/2")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 16-13(1/4")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 16-16(3/8")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren trong-PCF 16-21(1/2")

28.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan