Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí Y ren PX 04-M5

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 04-10(1/8")

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 04-13(1/4")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 04-16(3/8")

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 06-M5

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 06-10(1/8")

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 06-13(1/4")

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 06-16(3/8")

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 06-21(1/2")

Cái 19.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 08-10(1/8")

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 08-13(1/4")

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 08-16(3/8")

Cái 15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 08-21(1/2")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 10-10(1/8")

Cái 16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 10-13(1/4")

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 10-16(3/8")

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 10-21(1/2")

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 12-10(1/8")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 12-13(1/4")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 12-16(3/8")

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 12-21(1/2")

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 14-13(1/4")

Cái 40.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 14-16(3/8")

Cái 40.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 14-21(1/2")

Cái 38.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 16-13(1/4")

Cái 43.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 16-16(3/8")

Cái 43.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y ren PX 16-21(1/2")

Cái 40.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan