Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí Y có ren PX 04-M5

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 04-10(1/8")

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 04-13(1/4")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 04-16(3/8")

12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 06-M5

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 06-10(1/8")

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 06-13(1/4")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 06-16(3/8")

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 06-21(1/2")

14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 08-10(1/8")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 08-13(1/4")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 08-16(3/8")

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 08-21(1/2")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 10-10(1/8")

12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 10-13(1/4")

13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 10-16(3/8")

12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 10-21(1/2")

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 12-10(1/8")

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 12-13(1/4")

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 12-16(3/8")

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 12-21(1/2")

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 14-13(1/4")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 14-16(3/8")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 14-21(1/2")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 16-13(1/4")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 16-16(3/8")

28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y có ren PX 16-21(1/2")

28.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan