Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Lạt inox 150

1.800₫ 0 đ

Lạt inox bọc nhựa 300

3.500₫ 0 đ

Lạt trắng 3x100 Kg

40₫ 0 đ

Lạt đen 3x100

40₫ 0 đ

Lạt trắng 3x150

88₫ 0 đ

Lạt đen 3x150 Kg

75₫ 0 đ

Lạt trắng 4x200

116₫ 0 đ

Lạt đen 4x200

116₫ 0 đ

Lạt trắng 4x250 Kg

224₫ 0 đ

Lạt đen 5x250

224₫ 0 đ

Lạt trắng 5x300 Kg

266₫ 0 đ

Lạt đen 5x300 Kg

266₫ 0 đ

Lạt trắng 8x300 Kg

406₫ 0 đ

Lạt đen 8x300 Kg

406₫ 0 đ

Lạt trắng 8x350

500₫ 0 đ

Lạt đen 8x350

540₫ 0 đ

Lạt trắng 8x400 Kg

546₫ 0 đ

Lạt đen 8x400 Kg

546₫ 0 đ

Lạt nhựa đen 8x500

140.000₫ 0 đ

Lạt trắng 10x500 Kg

1.208₫ 0 đ

Lạt đen 10x500 Kg

1.208₫ 0 đ

Lạt trắng 3x100(1000psc)

37.000₫ 0 đ

Lạt đen 3x100(1000pcs)

37.000₫ 0 đ

Lạt trắng 3x150(500psc)

44.000₫ 0 đ

Lạt đen 3x150(500pcs)

44.000₫ 0 đ

Lạt trắng 4x200(500psc)

56.000₫ 0 đ

Lạt đen 4x200(500psc)

56.000₫ 0 đ

Lạt trắng 4x250(250psc)

53.000₫ 0 đ

Lạt đen 4x250(250psc)

53.000₫ 0 đ

Lạt trắng 5x300(250psc)

65.000₫ 0 đ

Lạt đen 5x300(250psc)

65.000₫ 0 đ

Lạt trắng 8x300(250psc)

93.000₫ 0 đ

Lạt đen 8x300(250psc)

93.000₫ 0 đ

Lạt trắng 8x350(250psc)

113.000₫ 0 đ

Lạt đen 8x350(250psc)

113.000₫ 0 đ

Lạt trắng 8x400(250psc)

133.000₫ 0 đ

Lạt đen 8x400(250psc)

133.000₫ 0 đ

Lạt trắng 10x500(100psc)

119.000₫ 0 đ

Lạt đen 10x500(100psc)

119.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan