Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí T ren PB 04-M5

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 04-10(1/8")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 04-13(1/4")

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 04-16(3/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 06-M5

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 06-10(1/8")

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 06-13(1/4")

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 06-16(3/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 06-21(1/2")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 08-10(1/8")

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 08-13(1/4")

Cái 15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 08-16(3/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 08-21(1/2")

Cái 28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 10-10(1/8")

Cái 20.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 10-13(1/4")

Cái 21.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 10-16(3/8")

Cái 22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 10-21(1/2")

Cái 29.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 12-10(1/8")

Cái 28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 12-13(1/4")

Cái 28.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 12-16(3/8")

Cái 29.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 12-21(1/2")

Cái 30.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 14-13(1/4")

Cái 48.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 14-16(3/8")

Cái 48.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 14-21(1/2")

Cái 45.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 16-13(1/4")

Cái 51.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 16-16(3/8")

Cái 51.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren PB 16-21(1/2")

Cái 48.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan