Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí T ren-PB 04-M5

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 04-10(1/8")

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 04-13(1/4")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 04-16(3/8")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 06-M5

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 06-10(1/8")

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 06-13(1/4")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 06-16(3/8")

12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 06-21(1/2")

19.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 08-10(1/8")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 08-13(1/4")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 08-16(3/8")

13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 08-21(1/2")

21.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 10-10(1/8")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 10-13(1/4")

17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 10-16(3/8")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 10-21(1/2")

22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 12-10(1/8")

22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 12-13(1/4")

22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 12-16(3/8")

22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 12-21(1/2")

22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 14-13(1/4")

36.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 14-16(3/8")

36.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 14-21(1/2")

36.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 16-13(1/4")

36.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 16-16(3/8")

36.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T ren-PB 16-21(1/2")

36.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan