Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dây hơi D4 xanh

Mét 5.000₫ 0 đ

Dây hơi D4 trắng

Mét 5.000₫ 0 đ

Dây hơi D4 đen

Mét 5.000₫ 0 đ

Dây hơi D4 cam

Mét 5.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 xanh

Mét 6.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 trắng

Mét 6.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 đen

Mét 6.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 cam

Mét 6.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 xanh

Mét 9.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 trắng

Mét 9.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 cam

Mét 9.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 đen

Mét 9.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 xanh

Mét 11.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 trắng

Mét 11.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 đen

Mét 11.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 cam

Mét 11.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 xanh

Mét 14.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 trắng

Mét 14.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 đen

Mét 14.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 cam

Mét 14.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 xanh

Mét 22.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 trắng

Mét 22.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 đen

Mét 22.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 cam

Mét 22.000₫ 0 đ

Dây hơi D16 xanh

Mét 28.000₫ 0 đ

Dây hơi D16 trắng

Mét 28.000₫ 0 đ

Dây hơi D16 đen

Mét 28.000₫ 0 đ

Dây hơi D16 cam

Mét 28.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan