Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dây hơi D4 xanh

5.000₫ 0 đ

Dây hơi D4 trắng

5.000₫ 0 đ

Dây hơi D4 đen

5.000₫ 0 đ

Dây hơi D4 cam

5.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 xanh

6.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 trắng

6.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 đen

6.000₫ 0 đ

Dây hơi D6 cam

6.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 xanh

9.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 trắng

9.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 cam

9.000₫ 0 đ

Dây hơi D8 đen

9.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 xanh

11.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 trắng

11.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 đen

11.000₫ 0 đ

Dây hơi D10 cam

11.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 xanh

13.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 trắng

13.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 đen

13.000₫ 0 đ

Dây hơi D12 cam

13.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 xanh

25.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 trắng

25.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 đen

25.000₫ 0 đ

Dây hơi D14 cam

25.000₫ 0 đ

Dây hơi D16 xanh

31.600₫ 0 đ

Dây hơi D16 trắng

31.600₫ 0 đ

Dây hơi D16 đen

31.600₫ 0 đ

Dây hơi D16 cam

31.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan