Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi phay hạ bậc chân vuông M3

Cái 94.500₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M4

Cái 99.000₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M5

Cái 112.500₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M6

Cái 128.300₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M8

Cái 163.500₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M10

Cái 188.300₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M12

Cái 247.500₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M14

Cái 342.000₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M16

Cái 470.300₫ 0 đ

Mũi phay hạ bậc chân vuông M18

Cái 510.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan