Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tô vít cộng 3x100 CC0032-3x100(+)

10.200₫ 0 đ

Tô vít cộng 3x150 CC0032-3x150(+)

11.500₫ 0 đ

Tô vít cộng 3x200 CC0032-3x200(+)

21.000₫ 0 đ

Tô vít cộng 3x50 CC0032-3x50(+)

8.800₫ 0 đ

Tô vít cộng 3x75 CC0032-3x75(+)

10.200₫ 0 đ

Tô vít cộng 4.0x100 CC0030-4.0100(+)

18.300₫ 0 đ

Tô vít cộng 4.0x150 CC0030-4.0150(+)

20.300₫ 0 đ

Tô vít cộng 4.0x75 CC0030-4.075(+)

17.600₫ 0 đ

Tô vít cộng 5x125 C0032-5x125(+)

16.200₫ 0 đ

Tô vít cộng 5x200 CC0032-5x200(+)

18.900₫ 0 đ

Tô vít cộng 5x300 CC0032-5x300(+)

22.300₫ 0 đ

Tô vít cộng 5x75 CC0032-5x75(+)

14.900₫ 0 đ

Tô vít cộng 6x200 CC0032-6x200(+)

25.000₫ 0 đ

Tô vít cộng 6x250 CC0032-6x250(+)

27.000₫ 0 đ

Tô vít cộng 6x300 CC0032-6x300(+)

29.100₫ 0 đ

Tô vít cộng 6x75 C0032-6x75(+)

18.900₫ 0 đ

Tô vít cộng 8x150 CC0032-8x150(+)

31.800₫ 0 đ

Tô vít cộng 8x200 CC0032-8x200(+)

34.500₫ 0 đ

Tô vít dẹt 3x100 CC0032-3x100(-)

10.200₫ 0 đ

Tô vít dẹt 3x150 CC0032-3x150(-)

11.500₫ 0 đ

Tô vít dẹt 3x200 CC0032-3x200(-)

21.000₫ 0 đ

Tô vít dẹt 3x50 CC0032-3x50(-)

8.800₫ 0 đ

Tô vít dẹt 3x75 CC0032-3x75(-)

10.200₫ 0 đ

Tô vít dẹt 5x200 CC0032-5x200(-)

18.900₫ 0 đ

Tô vít dẹt 5x300 CC0032-5x300(-)

22.300₫ 0 đ

Tô vít dẹt 5x75 CC0032-5x75(-)

14.900₫ 0 đ

Tô vít dẹt 6x200 CC0032-6x200(-)

25.000₫ 0 đ

Tô vít dẹt 6x250 CC0032-6x250(-)

27.000₫ 0 đ

Tô vít dẹt 6x300 CC0032-6x300(-)

29.100₫ 0 đ

Tô vít dẹt 6x75 CC0032-6x75(-)

18.900₫ 0 đ

Tô vít dẹt 8x150 CC0032-8x150(-)

31.800₫ 0 đ

Tô vít dẹt 8x200 CC0032-8x200(-)

34.500₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan