Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan Bosch HSS-Co 1.0mm

18.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 1.5mm

18.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 2.0mm

18.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 2.5mm

24.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 3.0mm

26.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 3.2mm

20.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 3.3mm

20.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 3.4mm

25.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 3.5mm

27.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 4.0mm

29.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 4.1mm

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 4.2mm

35.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 4.5mm

30.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 4.8mm

40.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 5.0mm

84.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 5.1mm

50.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 5.2mm

50.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 5.5mm

50.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 6.0mm

59.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 6.5mm

149.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 6.8mm

95.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 7.0mm

102.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 7.5mm

110.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 8.0mm

127.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 8.5mm

130.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 9.0mm

155.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 9.5mm

170.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 10.0mm

226.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 10.2mm

225.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 10.5mm

225.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 11.0mm

240.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 11.5mm

290.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 12.0mm

295.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 12.5mm

315.000₫ 0 đ

Mũi khoan Bosch HSS-Co 13.0mm

345.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan