Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-M3

24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-M5

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-M8

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-10(1/8")

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-13(1/4")

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M5

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M6

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M8

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M10

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-10(1/8")

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-13(1/4")

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-16(3/8")

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-21(1/2")

14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-M5

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-M8

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-M10

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-10(1/8")

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-13(1/4")

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-16(3/8")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-21(1/2")

13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-M12

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-10(1/8")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-13(1/4")

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-16(3/8")

12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-21(1/2")

14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-10(1/8")

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-13(1/4")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-16(3/8")

13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-21(1/2")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 14-13(1/4")

26.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 14-16(3/8")

26.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 14-21(1/2")

26.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 16-13(1/4")

26.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 16-16(3/8")

26.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 16-21(1/2")

26.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan