Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-M3

Cái 20.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-M5

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-M6

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-M8

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-10(1/8")

Cái 6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 04-13(1/4")

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M5

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M6

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M8

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-M10

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-10(1/8")

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-13(1/4")

Cái 7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-16(3/8")

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 06-21(1/2")

Cái 19.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-M5

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-M8

Cái 30.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-M10

Cái 30.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-10(1/8")

Cái 6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-13(1/4")

Cái 6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-16(3/8")

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 08-21(1/2")

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-M12

Cái 21.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-10(1/8")

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-13(1/4")

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-16(3/8")

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 10-21(1/2")

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-10(1/8")

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-13(1/4")

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-16(3/8")

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 12-21(1/2")

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 14-13(1/4")

Cái 29.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 14-16(3/8")

Cái 29.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 14-21(1/2")

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 16-13(1/4")

Cái 40.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 16-16(3/8")

Cái 40.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 16-21(1/2")

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren thẳng PC 16-27(3/4")

Cái 43.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan