Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan chuôi côn 12x182

63.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 13x190

77.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 14x200

83.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 14.5x208

74.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 15x212

78.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 15.5x216

78.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 16x229

88.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 16.5x230

92.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 17x224

97.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 17.5x232

97.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 18x234

108.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 18.5x229

111.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 19x234

122.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 19.5x237

122.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 20x242

139.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 20.5x238

140.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 21x243

142.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 21.5x243

155.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 22x254

149.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 22.5x260

149.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 23x251

189.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 23.5x276

189.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 24x278

189.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 24.5x282

196.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 25x284

203.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 26x290

261.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 26.5x298

263.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 27x286

266.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 28x295

304.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 29x301

317.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 30x298

344.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 32x337

446.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn 35x350

567.000₫ 0 đ

Mũi khoan chuôi côn Nachi phi 18

1.250.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan