Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Gioăng tròn Oring đen NBR 10x6x2

2.300₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 10x7x1.5

2.800₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 11.4x8x1.7

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 11x7x2

2.300₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 11x8x1.5

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 12.1x8.5x1.8

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 12.6x9x1.8

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 12x6x3

2.400₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 12x8x2

2.300₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 13.1x9.5x1.8

0₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 13x10x1.5

4.100₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 13x9x2

2.300₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 145x136x4.5

55.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 145x137x4

55.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 14x10x2

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 15.8x11x2.4

5.300₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 15x10x2.5

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 15x11x2

5.300₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 16.8x12x2.4

3.100₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 16x11x2.5

4.400₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 16x12x2

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 16x13x1.5

5.200₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 17.8x13x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 17x12x2.5

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 18.8x14x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 18x13x2.5

5.200₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 19.3x14.5x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 19.8x15x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 19x14x2.5

5.600₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 19x15x2

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 20.3x15.5x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 20.8x16x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 20x14x3

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 20x17x1.5

3.100₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 21x16x2.5

6.400₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 21x17x2

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 22.8x18x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 22x17x2.5

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 23x18x2.5

7.200₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 24.8x20x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 24x19x2.5

7.600₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 25x18x3.5

7.200₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 25x20x2.5

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 26.8x22x2.4

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 26x21x2.5

5.600₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 26x22x2

4.000₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 27x20x3.5

5.300₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 27x22x2.5

5.800₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 29x22x3.5

5.800₫ 0 đ

Gioăng tròn Oring đen NBR 30x23x3.5

6.200₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan