Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-645 )

Cái 6.600₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-660 )

Cái 9.000₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-840 )

Cái 9.000₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-850 )

Cái 10.000₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-870 )

Cái 11.200₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-890 )

Cái 16.000₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1050 )

Cái 9.600₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1060 )

Cái 10.400₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1070 )

Cái 14.100₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1080 )

Cái 14.700₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1090 )

Cái 17.700₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1010 )

Cái 21.600₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1012 )

Cái 25.900₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1260 )

Cái 15.700₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1270 )

Cái 17.800₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1280 )

Cái 20.700₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1290 )

Cái 22.500₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1210 )

Cái 24.800₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1212 )

Cái 33.200₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1215 )

Cái 43.900₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1680 )

Cái 37.900₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1610 )

Cái 42.200₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1612 )

Cái 50.200₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1615 )

Cái 68.200₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1619 )

Cái 88.000₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2010 )

Cái 89.900₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2013 )

Cái 110.500₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2015 )

Cái 127.200₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2019 )

Cái 224.700₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2023 )

Cái 243.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan