Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-645 )

6.042₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-660 )

8.106₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-840 )

8.106₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-850 )

8.044₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-870 )

9.976₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-890 )

14.384₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1050 )

8.655₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1060 )

9.338₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1070 )

12.726₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1080 )

13.260₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1090 )

16.048₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1010 )

19.539₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1012 )

23.304₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1260 )

14.221₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1270 )

16.086₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1280 )

18.616₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1290 )

20.427₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1210 )

22.413₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1212 )

30.049₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1215 )

39.672₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1680 )

34.267₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1610 )

38.189₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1612 )

45.373₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1615 )

61.727₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-1619 )

79.674₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2010 )

81.282₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2013 )

100.041₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2015 )

115.005₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2019 )

203.303₫ 0 đ

Bu lông giãn nở bê tông (Nở đinh) (C-2023 )

220.142₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan