Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Căn lá 0.1x1m-JPN

100.000₫ 0 đ

Căn lá 0.2x1m-JPN

100.000₫ 0 đ

Căn lá 0.01x1m-JPN

250.000₫ 0 đ

Căn lá 0.02x1m-JPN

200.000₫ 0 đ

Căn lá 0.03x1m-JPN

260.000₫ 0 đ

Căn lá 0.04x1m-JPN

270.000₫ 0 đ

Căn lá 0.05x1m-JPN

140.000₫ 0 đ

Căn lá 0.06x1m-JPN

180.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan