Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít bắt chíp dao CNC M1.6x4

Cái 8.300₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M1.8x4

Cái 8.300₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.0x5

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.0x6

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.0x8

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.2x5

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.2x6

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.5x10

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.5x5

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.5x6

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M2.5x8

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.0x10

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.0x12

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.0x7

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.0x8

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.5x10

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.5x12

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.5x14

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M3.5x8

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.0x10

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.0x12

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.0x14

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.0x16

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.0x8

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.0x9

Cái 6.200₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.5x10

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.5x12

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M4.5x14

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M5.0x10

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M5.0x12

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M5.0x14

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M5.0x16

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M5.0x8

Cái 6.600₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M6.0x12

Cái 11.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M6.0x14

Cái 11.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao CNC M6.0x16

Cái 11.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan