Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thanh ren trái 8.8 M5x1m

Cây 45.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M6x1m

Cây 50.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M8x1m

Cây 55.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M10x1m

Cây 86.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M12x1m

Cây 96.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M14x1m

Cây 136.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M16x1m

Cây 165.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M18x1m

Cây 190.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M20x1m

Cây 200.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M22x1m

Cây 245.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M24x1m

Cây 270.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan