Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thanh ren mạ M6x2m

Cây 9.100₫ 0 đ

Thanh ren mạ M6x3m

Cây 13.700₫ 0 đ

Thanh ren mạ M8x2m

Cây 16.300₫ 0 đ

Thanh ren mạ M8x3m

Cây 24.400₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x1m

Cây 15.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x2m

Cây 23.700₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x3m

Cây 35.500₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x1m

Cây 19.300₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x2m

Cây 37.700₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x3m

Cây 56.900₫ 0 đ

Thanh ren mạ M14x1m

Cây 33.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M14x2m

Cây 64.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M14x3m

Cây 96.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x1m

Cây 43.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x1.3m

Cây 42.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x2m

Cây 86.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x3m

Cây 128.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M18x1m

Cây 55.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M20x1m

Cây 69.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M20x1.5m

Cây 103.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M20x3m

Cây 205.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M22x1m

Cây 87.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M24x1m

Cây 108.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M24x3m

Cây 360.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M27x1m

Cây 138.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M30x1m

Cây 194.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x4m

Cây 64.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x3.5m

Cây 56.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x3.5m

Cây 81.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x4m

Cây 92.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan