Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thanh ren mạ M6x2m

Cây 12.100₫ 0 đ

Thanh ren mạ M6x3m

Cây 17.600₫ 0 đ

Thanh ren mạ M8x2m

Cây 22.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M8x3m

Cây 33.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x1m

Cây 16.500₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x2m

Cây 33.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M10x3m

Cây 49.500₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x1m

Cây 24.200₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x2m

Cây 47.300₫ 0 đ

Thanh ren mạ M12x3m

Cây 71.500₫ 0 đ

Thanh ren mạ M14x1m

Cây 36.300₫ 0 đ

Thanh ren mạ M14x2m

Cây 70.400₫ 0 đ

Thanh ren mạ M14x3m

Cây 105.600₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x1m

Cây 47.300₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x1.3m

Cây 42.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x2m

Cây 94.600₫ 0 đ

Thanh ren mạ M16x3m

Cây 140.800₫ 0 đ

Thanh ren mạ M18x1m

Cây 60.500₫ 0 đ

Thanh ren mạ M20x1m

Cây 75.900₫ 0 đ

Thanh ren mạ M20x1.5m

Cây 113.300₫ 0 đ

Thanh ren mạ M20x3m

Cây 225.500₫ 0 đ

Thanh ren mạ M22x1m

Cây 95.700₫ 0 đ

Thanh ren mạ M24x1m

Cây 118.800₫ 0 đ

Thanh ren mạ M24x3m

Cây 396.000₫ 0 đ

Thanh ren mạ M27x1m

Cây 151.800₫ 0 đ

Thanh ren mạ M30x1m

Cây 213.400₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan