Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

1.Giáp trụ D16 L20

8.000₫ 0 đ

2.Giáp trụ D20 L25

10.000₫ 0 đ

3.Giáp trụ D25 L25

10.000₫ 0 đ

4.Giáp trụ D30 L25

12.000₫ 0 đ

5.Giáp trụ D40 L25

15.000₫ 0 đ

6.Giáp trụ D50 L25

17.000₫ 0 đ

7.Giáp trụ D60 L25

15.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan