- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen vênh mạ-M5

Cái 170₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M6

Cái 180₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M8

Cái 190₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M10

Cái 210₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M12

Cái 250₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M14

Cái 300₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M16

Cái 400₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M18

Cái 610₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M20

Cái 650₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M22

Cái 860₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M24

Cái 980₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M27

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M30

Cái 1.070₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-DIN128A-M14

Cái 6.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm