Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen răng cưa trong mạ-M3

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M4

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M5

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M6

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M8

Cái 1.500₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M10

Cái 1.800₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M12

Cái 2.000₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M14

Cái 2.500₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M16

Cái 3.000₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M18

Cái 4.000₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M20

Cái 5.000₫ 0 đ

Long đen răng cưa trong mạ-M24

Cái 6.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan