- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen phẳng mạ-M3x9x0.6

Cái 180₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M4x11x0.6

Cái 170₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M5x15x0.6

Cái 210₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M6x17x1

Cái 240₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M6x30x1.5

Cái 550₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M8x20x1

Cái 250₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M8x30x2.5

Cái 720₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x23x1

Cái 280₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x30x2.5

Cái 890₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x35x2.5

Cái 1.250₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x40x2.5

Cái 1.670₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x50x3

Cái 4.500₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x60x3

Cái 5.400₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x26x1

Cái 280₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x30x2.5

Cái 840₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x35x2.5

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x40x2.5

Cái 1.620₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M14x28x1.5

Cái 400₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M14x30x2.5

Cái 790₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M14x34x2.5

Cái 840₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M16x32x1.5

Cái 520₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M16x34x2.5

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M16x40x3

Cái 4.000₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M18x34x2

Cái 660₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M18x37x2.5

Cái 1.160₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M20x35x2

Cái 550₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M20x37x2.5

Cái 1.080₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M22x39x2.5

Cái 1.160₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M24x42x2.5

Cái 1.190₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M24x42x3

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M27x50x2

Cái 1.300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M30

Cái 1.400₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x25x2.5

Cái 350₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm