- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen phẳng mạ-M3x9x0.6

Cái 200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M4x11x0.6

Cái 200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M5x15x0.6

Cái 300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M6x17x1

Cái 300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M6x30x1.5

Cái 600₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M8x20x1

Cái 300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M8x30x2.5

Cái 800₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x23x1

Cái 300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x30x2.5

Cái 900₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x35x2.5

Cái 1.300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x40x2.5

Cái 1.700₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x50x3

Cái 2.000₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M10x60x3

Cái 2.400₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x26x1

Cái 300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x30x2.5

Cái 900₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x35x2.5

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M12x40x2.5

Cái 1.700₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M14x28x1.5

Cái 400₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M14x30x2.5

Cái 800₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M14x34x2.5

Cái 900₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M16x32x1.5

Cái 600₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M16x34x2.5

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M16x40x3

Cái 2.000₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M18x34x2

Cái 700₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M18x37x2.5

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M20x35x2

Cái 600₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M20x37x2.5

Cái 1.100₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M22x39x2.5

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M24x42x2.5

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M24x42x3

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M27x50x2

Cái 1.300₫ 0 đ

Long đen phẳng mạ-M30x55x2.5

Cái 1.400₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan