- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen phẳng 8.8-M3

Cái 400₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M4

Cái 400₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M5

Cái 300₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M6

Cái 500₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M8

Cái 500₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M10

Cái 700₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M12

Cái 700₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M14

Cái 800₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M16

Cái 900₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M18

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M20

Cái 1.400₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M22

Cái 1.600₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M24

Cái 2.000₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M27

Cái 2.800₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M30

Cái 3.300₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M36

Cái 5.400₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M42

Cái 12.300₫ 0 đ

Long đen phẳng 8.8-M48

Cái 19.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan