Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đinh rút nhôm đầu bằng D2.4x6

Cái 800₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D2.4x8

Cái 800₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D2.4x10

Cái 800₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D2.4x12

Cái 900₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D3.2x8

Cái 600₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D3.2x10

Cái 600₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D3.2x13

Cái 700₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D3.2x16

Cái 700₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4x8

Cái 700₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4x10

Cái 800₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4x13

Cái 900₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4x16

Cái 1.000₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4x20

Cái 1.100₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4.8x10

Cái 1.100₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4.8x11

Cái 1.200₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4.8x13

Cái 1.200₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4.8x16

Cái 1.300₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4.8x20

Cái 2.900₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D4.8x25

Cái 3.400₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D5x12

Cái 1.300₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D6.4x16

Cái 2.700₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D6.4x20

Cái 3.000₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D6.4x25

Cái 3.600₫ 0 đ

Đinh rút nhôm đầu bằng D6.4x30

Cái 4.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan