Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D2.4x6

Cái 8.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D2.4x8

Cái 8.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D2.4x10

Cái 10.500₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D2.4x12

Cái 12.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D3.2x8

Cái 3.700₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D3.2x10

Cái 4.100₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D3.2x13

Cái 4.700₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D3.2x16

Cái 5.300₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x8

Cái 4.100₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x10

Cái 4.400₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x11

Cái 4.500₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x13

Cái 5.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x14

Cái 5.500₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x15

Cái 5.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x16

Cái 5.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4x20

Cái 6.200₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x10

Cái 5.100₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x11

Cái 5.500₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x13

Cái 5.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x14

Cái 5.900₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x15

Cái 5.900₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x16

Cái 5.900₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x20

Cái 7.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D4.8x25

Cái 8.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D6.4x16

Cái 11.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D6.4x20

Cái 13.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D6.4x25

Cái 15.900₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu cầu D6.4x30

Cái 17.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan