Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D2.4x6

Cái 11.400₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D2.4x8

Cái 10.500₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D2.4x10

Cái 12.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D2.4x12

Cái 13.700₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D3.2x8

Cái 3.400₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D3.2x10

Cái 3.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D3.2x13

Cái 3.800₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D3.2x16

Cái 4.500₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4x8

Cái 4.100₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4x10

Cái 4.400₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4x13

Cái 4.900₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4x16

Cái 5.600₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4x20

Cái 6.200₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4.8x10

Cái 5.900₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4.8x13

Cái 7.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4.8x16

Cái 7.700₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4.8x20

Cái 9.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D4.8x25

Cái 10.000₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D6.4x16

Cái 15.400₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D6.4x20

Cái 17.700₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D6.4x25

Cái 20.400₫ 0 đ

Đinh rút kín SUS304 đầu bằng D6.4x30

Cái 22.800₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan