Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đinh rút SUS304 đầu cầu D2.4x6

Cái 2.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D2.4x8

Cái 2.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D2.4x10

Cái 2.400₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D2.4x12

Cái 2.800₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D3.2x8

Cái 1.700₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D3.2x10

Cái 1.700₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D3.2x13

Cái 1.900₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D3.2x16

Cái 2.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4x8

Cái 2.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4x10

Cái 2.400₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4x13

Cái 2.600₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4x16

Cái 3.000₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4x20

Cái 4.100₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4.8x10

Cái 3.500₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4.8x11

Cái 3.500₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4.8x13

Cái 3.800₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4.8x16

Cái 4.100₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4.8x20

Cái 4.500₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4.8x25

Cái 6.100₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D6.4x16

Cái 7.700₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D6.4x20

Cái 8.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D6.4x25

Cái 8.800₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D6.4x30

Cái 9.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan