Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đinh rút SUS304 đầu bằng D2.4x6

Cái 3.400₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D2.4x8

Cái 3.700₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D2.4x10

Cái 4.100₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D2.4x12

Cái 4.400₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D3x6

Cái 1.600₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D3.2x8

Cái 1.900₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D3.2x10

Cái 2.200₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D3.2x13

Cái 2.700₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D3.2x16

Cái 3.100₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4x8

Cái 2.800₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4x10

Cái 2.900₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4x13

Cái 3.100₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4x16

Cái 3.600₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4x20

Cái 4.200₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4.8x10

Cái 3.700₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4.8x13

Cái 4.000₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4.8x16

Cái 4.500₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4.8x20

Cái 5.000₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4.8x25

Cái 6.700₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D6.4x16

Cái 9.100₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D6.4x20

Cái 9.900₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D6.4x25

Cái 10.200₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D6.4x30

Cái 13.200₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan