Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x0.5-DEN

2.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x0.5-DO

2.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x0.5-TRANG

2.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x0.5-XANH

2.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x0.75-DEN

3.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x0.75-DO

3.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x0.75-TRANG

3.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x1.0-DEN

4.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x1.0-DO

4.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x1.0-TRANG

4.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x1.5-DEN

6.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x1.5-DO

6.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x1.5-TRANG

6.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x2.5-DEN

10.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x2.5-DO

10.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x2.5-TRANG

10.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x4.0-DEN

15.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x4.0-DO

15.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x4.0-TRANG

15.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x6.0-DEN

23.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x6.0-DO

23.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC - 1x6.0-TRANG

23.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x0.75-XANH

3.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x1.0-XANH

4.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x1.5-XANH

6.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x10.0-DEN

41.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x10.0-DO

41.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x10.0-TRANG

41.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x10.0-XANH

41.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x2.5-XANH

10.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x4.0-XANH

15.000₫ 0 đ

Dây điện đơn mềm Cu/PVC -1x6.0-XANH

23.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x0.5-E

2.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x0.75-E

3.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x1.0-E

4.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x1.5-E

6.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x10.0-E

41.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x2.5-E

10.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x4.0-E

15.000₫ 0 đ

Dây điện tiếp địa VCSF 1x6.0-E

23.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan