Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dây điện tròn mềm Cu/PVC -2x0.75

8.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 2x1.0

9.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 2x1.5

13.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 2x2.5

20.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 2x4.0

31.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 2x6.0

47.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC -3x0.75

10.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 3x1.0

13.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 3x1.5

18.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 3x2.5

28.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 3x4.0

44.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 3x6.0

67.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC -4x0.75

13.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 4x1.0

17.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 4x1.5

23.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 4x2.5

38.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 4x4.0

58.000₫ 0 đ

Dây điện tròn mềm Cu/PVC - 4x6.0

87.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan