Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc khía ren mịn-M10x1.25

Cái 6.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M12x1.25

Cái 8.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M14x1.5

Cái 10.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M16x1.5

Cái 15.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M18x1.5

Cái 20.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M20x1.5

Cái 25.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M20x2

Cái 25.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M22x1.5

Cái 35.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M24x1.5

Cái 40.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M24x2

Cái 40.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M27x1.5

Cái 50.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M27x2

Cái 50.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M30x1.5

Cái 80.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M30x2

Cái 80.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M36x1.5

Cái 98.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M36x2

Cái 98.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M36x3

Cái 98.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M42x2

Cái 190.000₫ 0 đ

Đai ốc khía ren mịn-M42x3

Cái 190.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan