Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc xẻ rãnh-M10x1

Cái 8.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M12x1.25

Cái 9.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M14x1.5

Cái 10.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M16x1.5

Cái 11.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M17x1.5

Cái 11.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M18x1.5

Cái 12.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M20x1.5

Cái 13.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M22x1.5

Cái 14.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M24x1.5

Cái 15.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M25x1.5

Cái 16.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M27x1.5

Cái 17.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M30x1.5

Cái 18.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M33x1.5

Cái 19.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M35x1.5

Cái 20.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M39x1.5

Cái 23.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M36x1.5

Cái 23.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M40x1.5

Cái 23.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M42x1.5

Cái 24.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M45x1.5

Cái 25.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M48x1.5

Cái 30.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M50x1.5

Cái 31.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M52x1.5

Cái 35.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M55x2

Cái 36.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M56x2

Cái 42.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M60x2

Cái 44.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M64x2

Cái 49.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M65x2

Cái 49.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M68x2

Cái 53.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M70x2

Cái 53.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M72x2

Cái 65.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M75x2

Cái 68.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M76x2

Cái 71.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M80x2

Cái 83.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M85x2

Cái 89.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M90x2

Cái 105.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M95x2

Cái 110.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M110x2

Cái 96.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M100x2

Cái 117.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M115x2

Cái 213.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M105x2

Cái 128.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M120x2

Cái 127.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M125x2

Cái 134.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M130x2

Cái 288.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M135x2

Cái 339.000₫ 0 đ

Đai ốc xẻ rãnh-M140x2

Cái 382.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan