Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Chốt chẻ R mạ-D1x18

Cái 1.500₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D1.2x20

Cái 1.700₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D1.2x25

Cái 1.900₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D1.6x28

Cái 1.900₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D1.8x32

Cái 2.100₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D1.8x35

Cái 2.100₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2x30

Cái 2.200₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2x35

Cái 2.300₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2x40

Cái 2.500₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2x45

Cái 2.900₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2x50

Cái 3.800₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2.5x40

Cái 3.400₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2.5x45

Cái 4.000₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D2.5x50

Cái 4.200₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D3x50

Cái 4.400₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D3x60

Cái 4.800₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D3x65

Cái 5.300₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D3x70

Cái 6.900₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D3.5x75

Cái 9.900₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D4x75

Cái 12.100₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D4x85

Cái 13.000₫ 0 đ

Chốt chẻ R mạ-D4x90

Cái 13.900₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan