Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Chốt chẻ R inox 304-D1x16

Cái 2.300₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D1.2x20

Cái 2.600₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D1.6x28

Cái 3.500₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D1.8x35

Cái 4.600₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D2x30

Cái 5.200₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D2x35

Cái 5.700₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D2x40

Cái 6.000₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D2x45

Cái 6.600₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D2x50

Cái 6.900₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D2.5x45

Cái 7.200₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D2.5x50

Cái 7.800₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D3x60

Cái 9.600₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D3.5x75

Cái 13.700₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D4x75

Cái 14.400₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D4x85

Cái 15.400₫ 0 đ

Chốt chẻ R inox 304-D5x100

Cái 16.500₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan