Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M6

Cái 13.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M8

Cái 16.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M10

Cái 22.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M12

Cái 26.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M14

Cái 35.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M16

Cái 44.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M18

Cái 54.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M20

Cái 78.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M22

Cái 80.200₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M24

Cái 136.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M27

Cái 150.400₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M30

Cái 165.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M36

Cái 270.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M42

Cái 660.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M48

Cái 890.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M56

Cái 1.033.800₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren ngoài mạ-M64

Cái 1.520.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan