Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông tai cẩu ren trong mạ-M6

Cái 14.100₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong mạ-M8

Cái 17.300₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong mạ-M10

Cái 23.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong mạ-M12

Cái 28.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong mạ-M14

Cái 36.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong mạ-M16

Cái 45.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong mạ-M20

Cái 67.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan