Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông mắt 304 M6x60

Cái 10.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M8x60

Cái 13.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M8x80

Cái 15.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M8x100

Cái 17.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x60

Cái 17.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x80

Cái 19.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x100

Cái 24.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x60

Cái 24.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x80

Cái 25.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x100

Cái 27.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M14x80

Cái 36.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M14x100

Cái 40.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x80

Cái 42.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x100

Cái 47.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x120

Cái 53.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x80

Cái 51.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x100

Cái 59.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x120

Cái 65.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x140

Cái 75.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan