Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông nở inox 304-M6x60

5.300₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M6x70

6.000₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M6x80

6.600₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x60

4.600₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x80

5.500₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x100

6.100₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x120

13.800₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x60

7.300₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x80

8.800₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x100

11.500₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x120

14.000₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x80

13.400₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x100

16.100₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x120

33.300₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x150

56.500₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M14x100

26.900₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M14x120

33.600₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M14x150

52.900₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M16x100

39.000₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M16x120

43.000₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M16x150

50.500₫ 0 đ