Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Vít trí đầu trụ-M3x3

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M3x4

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M3x5

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M3x6

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M3x8

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M3x10

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M3x12

1.400₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M3x16

3.600₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x4

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x5

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x6

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x8

1.100₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x10

1.400₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x12

1.700₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x16

2.900₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M4x20

4.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x5

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x6

1.100₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x8

1.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x10

1.200₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x12

1.500₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x16

2.300₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x20

2.900₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x25

5.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M5x30

5.600₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x5

1.100₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x6

1.100₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x8

1.100₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x10

1.400₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x12

1.700₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x16

2.500₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x20

3.500₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M6x25

4.300₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M8x10

1.900₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M8x12

2.300₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M8x16

3.200₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M8x20

4.300₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M8x25

5.300₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M8x30

6.400₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M10x10

2.800₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M10x16

5.000₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M10x20

6.300₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M10x25

7.700₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M10x30

9.100₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M10x35

12.800₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M12x16

6.300₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M12x20

7.700₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M12x30

12.800₫ 0 đ

Vít trí đầu trụ-M12x40

18.300₫ 0 đ