Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít gỗ đầu bằng mạ-M4x10

90₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M4x15

100₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M4x20

200₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M4x30

200₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M4x40

200₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M5x20

200₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M5x30

200₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M5x40

300₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M5x50

300₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M5x70

500₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ M5x80

350₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M5x100

600₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M6x50

400₫ 0 đ

Vít gỗ đầu bằng mạ-M6x60

500₫ 0 đ