Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Vít đĩa mạ-M3x6

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M3x8

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M3x10

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M3x12

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M3x16

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M3x20

600₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M4x8

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M4x10

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M4x12

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M4x25

600₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M4x30

600₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M4x40

800₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x10

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x12

500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x16

600₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x20

700₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x25

800₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x30

900₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x35

1.000₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x40

1.100₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x50

1.200₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M5x60

1.300₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x10

600₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x12

700₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x16

800₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x20

800₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x25

900₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x30

900₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x35

1.000₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x40

1.100₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x50

1.300₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M6x60

1.500₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M8x20

900₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M8x25

1.000₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M8x30

1.100₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M8x40

1.300₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M8x50

2.000₫ 0 đ

Vít đĩa mạ-M8x60

2.100₫ 0 đ