Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Bu lông bảng điện mạ-M3x8

240₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M3x14

280₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M3x16

280₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M3x22

360₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M3x25

360₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M3x30

360₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x10

200₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x15

200₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x20

240₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x30

260₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x40

310₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x50

350₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x60

520₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M4x70

700₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M5x8

240₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M5x10

260₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M5x12

310₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M5x16

350₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M5x20

350₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M5x50

900₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M6x10

350₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M6x12

350₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M6x16

350₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M6x20

430₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M8x30

570₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M8x35

650₫ 0 đ

Bu lông bảng điện mạ-M8x40

740₫ 0 đ