Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x6

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x8

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x10

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x12

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x16

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x20

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x25

1.300₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M3x30

1.400₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x6

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x8

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x10

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x12

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x16

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x20

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x25

1.300₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x30

1.400₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x35

1.400₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x40

1.500₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x45

1.500₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x50

1.700₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x8

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x10

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x16

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x20

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x25

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x30

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x35

1.700₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x40

1.900₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x50

2.600₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x10

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x12

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x16

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x20

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x25

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x30

1.300₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x35

1.500₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x40

1.900₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x45

3.600₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x50

2.600₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M6x60

4.500₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x16

1.500₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x20

1.900₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x25

2.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x30

2.400₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x35

2.900₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x40

3.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x50

4.300₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M8x60

6.400₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M10x16

3.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M10x20

3.400₫ 0 đ