Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Khẩu ngắn 1/2"-8mm CF0029A-6-08

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-9mm CF0029A-6-09

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-10mm CF0029A-6-10

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-11mm CF0029A-6-11

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-12mm CF0029A-6-12

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-13mm CF0029A-6-13

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-14mmCF0029A-6-14

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-15mm CF0029A-6-15

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-16mm CF0029A-6-16

12.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-17mm CF0029A-6-17

15.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-18mm CF0029A-6-18

19.400₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-19mm CF0029A-6-19

18.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-20mm CF0029A-6-20

20.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-21mm CF0029A-6-21

20.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-22mm CF0029A-6-22

25.500₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-23mm CF0029A-6-23

25.500₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-24mm CF0029A-6-24

28.300₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-25mm CF0029A-6-25

28.300₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-26mm CF0029A-6-26

28.300₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-27mm CF0029A-6-27

38.300₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-28mm CF0029A-6-28

50.100₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-29mm CF0029A-6-29

50.100₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-30mm CF0029A-6-30

50.100₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/2"-32mm CF0029A-6-32

50.100₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan