Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Khẩu dài 1/2"-8mm CF0291-1/2-6-8

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-9mm CF0291-1/2-6-9

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-10mm CF0291-1/2-6-10

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-11mm CF0291-1/2-6-11

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-12mm CF0291-1/2-6-12

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-13mm CF0291-1/2-6-13

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-14mmCF0291-1/2-6-14

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-15mm CF0291-1/2-6-15

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-16mm CF0291-1/2-6-16

35.700₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-17mm CF0291-1/2-6-17

37.000₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-18mm CF0291-1/2-6-18

42.600₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-19mm CF0291-1/2-6-19

42.600₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-21mm CF0291-1/2-6-21

47.300₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-22mm CF0291-1/2-6-22

56.200₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-24mm CF0291-1/2-6-24

65.400₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-27mm CF0291-1/2-6-27

96.000₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-30mm CF0291-1/2-6-30

103.000₫ 0 đ

Khẩu dài 1/2"-32mm

90.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan